Gimnáziumunk könyvtára

„…a könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is;
könyvek nélkül pedig senki nem lesz tudós még az iskolában sem:
ha szeretjük az iskolát, szeressük a könyveket, az iskolák lelkét is;
amelyik iskolát nem éltetik a könyvek, az halott."  
(Comenius)

Könyvtárunk szervesen beépült az iskola életébe, nemcsak információs központ, hanem a közösségi élet színtere is. Iskolánk eredményes működésének, tanulóink sikereinek elengedhetetlen feltétele a megfelelő könyvtári háttér biztosítása.

A Verseghy Ferenc Gimnáziumot 1831-ben alapították. Iskolatörténeti könyvünkből (Iványi Ede: A szolnoki magyar királyi, állami főgymnasiom története 1831-1896) tudjuk, hogy 1876-ban 1175 a tanári, 943 az ifjúsági könyvtár kötetszáma, és 607 könyv áll a szegény, jó tanulók rendelkezésére.

1895-ben az állomány ennek háromszorosa. Mindebből következik, hogy a könyvtár együtt fejlődött az iskolával. Sajnálatos, hogy a második világháború alatt a régi gyűjtemény  jelentős része elpusztult. A háború előtti állományt – mintegy 1600 kötetet – egészében az iskola akkori nevelői és diákjai mentették meg. Ennek köszönhetően őrizhetünk jelenleg is a muzeális gyűjteményünkben egy 1687-ből való latin nyelvű magyarázatos Bibliát, egy 1686-ból való ugyancsak latin nyelvű Opusculát, a Debreceni grammatika egy példányát és Kriza János Vadrózsák című gyűjteményének első kiadását.

A könyvtár életében az 1981. év gyökeres változást hozott. A ’70-es években Hagymási Imre látta el a könyvtárosi teendőket. Gyakorlatilag az egész állomány raktárhelyiségben volt elhelyezve, a kölcsönzés szinte teljesen csak a kötelező olvasmányokra terjedt ki. A felújítás évében Horváth Ferencné magyar-könyvtár szakos tanárnő került a könyvtár élére. Az állomány teljes átválogatása, átleltározása és rendszerezése után egy tanteremben kapott helyet a könyvtár. Az új bútorzattal (könyvállványokkal, folyóirattartóval, olvasótermi asztalokkal és katalógusszekrényekkel) berendezett helyiségben lehetőség nyílt az állomány nagy részének szabadpolcon történő elhelyezésére. Néhány „helykereső” költözködés után 1995-ben méltó helyet kapott a könyvtár az iskola dísztermében.

A könyvtár technikai felszereltsége megfelelő. Az információszerzést, a nem hagyományos dokumentumok használatát televízió, videó lejátszó, kétkazettás magnó segíti. A multimédiás dokumentumok olvasását, a számítógépes hálózatról lekérdezhető szolgáltatások igénybevételét 8 db számítógép teszi lehetővé.

„A Verseghys Diákokért” alapítvány, sikeres pályázatok és külső támogatók segítségével folyamatosan gyarapodik az állomány. Gyűjteményünk közel 20000 könyvtári egységből (könyv, hangkazetta, videokazetta, CD-ROM, DVD) áll, valamint 15 féle ismeretterjesztő, irodalmi és szakfolyóiratot rendelünk meg. A kézikönyvtár tartalmazza mindazokat a műveket (segédkönyveket, általános és szaklexikonokat, enciklopédiákat, monográfiákat, adattárakat, fogalomtárakat, atlaszokat), amelyek a mindennapi tájékozódáshoz és a könyvtári tájékoztatáshoz szükségesek.

Az állomány feltárását betűrendes keresztkatalógus segíti, 1996 szeptemberétől a beszerzett dokumentumok feldolgozása és visszakeresése a Szirén könyvtárkezelő program számítógépes katalógusával történik, az állomány teljes körű feltárása folyamatos.

Diákjaink csaknem teljes létszámmal beiratkozott, rendszeres használói a könyvtárnak, a kölcsönzések száma 5-6 ezer kötet között mozog. A 9. évfolyamra bekerült tanulók könyvtárhasználati órán vesznek részt, amelyeken könyvtár- és dokumentumismeretet hallgatnak, megismerkednek a kézikönyvtár állományával, elsajátítják az alapvető keresési technikákat.

A könyvtár író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, tudományos ülések, baráti találkozók rendezvényeinek is helyet ad.

   

SzMSz 2. sz. melléklet: A könyvtár működési rendje